Monday, April 23, 2012

Facebook Photos Slideshow Generator : FB WidgetAll of you have uploaded your favorite photos to facebook. All of the photos on facebooks needs to be viewed individually. This is a problem and consumes a lot of time in refreshing the page. Now, there’s a solution to this. Microsoft Fuse Labs has introduced a tool that can generate a PowerPoint slideshow presentation of all you facebook photos. To get this tool, all you need is to visit this website and login with your fb username and password.

Once you are logged in, select all the pictures of which you need to create a slide show. Once your selection is over, simply click on the create button and wait for the side show to generate. Once all your photos are rendered, the tool will show you a preview of the slides. This slideshow can be downloaded and opened using your powerpioint viewer on your PC. You can even edit these slides using the Microsoft PowerPoint app and share it with your social friends.

Saturday, April 21, 2012

Kinywa hunena yale yaujazayo moyo -TAFAKARI

Mathayo 7:15-20

Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa-mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je! Watu huchuma zabibu katika miiba, au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri; na mti mwovu huzaa matunda mabaya.Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua.

Luka 6:43-45

Kwa maana hakuna mti mzuri uzaao matunda mabaya, wala mti mbaya uzaao matunda mazuri; kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake; maana, katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu; kwa kuwa mtu, kinywa chake hunena yale yaujazayo moyo wake.

Saturday, April 14, 2012

God has a positive answer!


YOU SAY
GOD SAYS  
BIBLE VERSES
You say: ‘It’s impossible’
God says: All things are possible  
( Luke 18:27)  
You say: ‘I’m too tired’  
God says: I will give you rest  
( Matthew 11:28-30)  
You say: ‘Nobody really loves me’  
God says: I love you  
( John 3:1  6 & John 3:34 )  
You say: ‘I can’t go on’  
God says: My grace is sufficient
(II Corinthians 12:9 & Psalm 91:15)  
You say:  ‘I can’t figure things out’  
God says: I will direct your steps
(Proverbs 3:5-  6)  
You say: ‘I can’t do it’  
God says: You can do all things  
( Philippians 4:13)  
You say: ‘I’m not able’  
God says: I am able
(II Corinthians 9:8)  
You say: ‘It’s not worth it’
 God says: It will be worth it  
(Roman 8:28 )  
You say: ‘I can’t forgive myself’  
 God says: I Forgive you  
(I John 1:9 & Romans 8:1)  
You say: ‘I can’t manage’  
 God says: I will supply all your needs  
( Philippians 4:19)  
You say: ‘I’m afraid’
 God says: I have not given you a   spirit of fear  
( II Timothy 1:7)  
You say: ‘I’m always worried and frustrated    
 God says: Cast all your cares on ME
(I Peter 5:7) 
You say: ‘I’m not smart enough’  
 God says: I give you wisdom  
(I Corinthians 1:30)  
You say: ‘I feel all alone’  
 God says: I will never leave you or forsake you  
(Hebrews 13:5) 

Friday, April 6, 2012

Ijumaa Kuu, Pasaka!


Baada ya alhamis kupita, Ijumaa Bwana Yesu alipigwa mijeredi, alichubuliwa, alidharauliwa na kuteswa sana. Wakamcoma mkuki ubavuni, akafa na Jumapili siku ya tatu. Akafufuka. Yu hai hata leo, tunaishi naye!! Kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumewekwa huru, tumehesabiwa haki bure pasipo sheria, magonjwa yetu, huzuni zetu alizibeba msalabani. Tumepona

Je kuna haja ya wakristo kukumbuka kuteswa na kifo cha Bwana Yesu Ijumaa Kuu? Kuna wakristo wengine hawali nyama, wengine wanahuzunika sana. Nk

Warumi 14:5 imeandika ” Mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa ni sawasawa. Kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe” 

Tunaweza kuweka akilini mwetu kwamba siku hii ni siku ya kukumbuka kifo cha Bwana Yesu, Mateso aliyoyapata ni kwa ajili yetu, Damu yake ilimwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu.

1 Wakorinto 11:24-26 “Naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu; fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.  Na vivi hivi baada ya kula akakitwa kikombe, akisema, Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu; fanyeni hivi kila mnywapo, kwa ukumbusho wangu. Maana kila mwulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo”

1 Petro 3:18 “Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu; mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa”

Wakristo wengi tunaikumbuka siku hii na pengine kuimba nyimbo za kuhuzunisha za kusulubiwa kwa Bwana Yesu, kufanya maombezi na kumshukuru Mungu.

Tunakumbuka siku ya kusulubiwa na kufufuka kwa Bwana Yesu maana Imani yetu iko hapo.

Ijumaa kuu zijazo:
2012 = April 6
2013 = March 29
2014 = April 18
2015 = April 3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...